ГРАФИК

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ  

ЗА

УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

16.09.2021 г.  – I„А“ ГРУПА И  I„Б“ ГРУПА 

ОТ 17:00 ч.

  

16.09.2021 г. - ЯСЛЕНИТЕ ГРУПИ ОТ 17:30ч.

 

Директор ДГ № 29 „Слънце“:

                                                                              Елвира Омайникова

 


ДГ  № 29 “Слънце” ул. “Тодор Стоянов” № 18 „Изток” 4 август, 10,30 ч.

 


В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

  • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

 


 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.


ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА
ДГ № 29”СЛЪНЦЕ” СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН ЧАС:

 

 от понеделник  до петък

9.00ч. – 12.00ч.   и    от 13.00ч. до 16.00ч.

Телефон за допълнителна информация:

02 870 62 28

ВАЖНО !!! 

Във връзка с отмяна на извънредното положение Ви уведомяваме, че записването на приетите деца в ДГ № 29 „СЛЪНЦЕ“ ще се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.

 

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме ви, че за да се спазват предвидените мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 и за да избегнем струпването на хора в сградата на детската градина, плащането на месечните такси вече може да се осъществява и по банка. За целта трябва да имате достъп до електронния дневник на ДГ № 29. За тези родители, които  все още нямат и желаят да напишат e-mail с електронен адрес на единия родител, който ще се ползва за потребителско име и за кое дете от коя група/ясла, и да го изпратят на:   dg29@abv.bg

ДЕТСКА ГРАДИНА 29 Слънце
Общинска банка АД, ФЦ КАТ София
IBAN: IBAN: BG69SOMB91303118077501
BIC : SOMBBGSF
таксата е актуална в ел. дневник и не забравяйте в ОСНОВАНИЕ: ИМЕ И ФАМИЛИЯ на детето и ГРУПАТА/ЯСЛАТА/, а В ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ : ЗА МЕСЕЦ ........2021 Г.

При възникнал проблем, моля, да се свържете на e-mail: dg29@abv.bg, тел. 02 870 62 28


ВАЖНА ЗДРВАНА ИНФОРМАЦИЯ