ДГ № 29 „Слънце“ участва в оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.
Една от дейностите по проекта е заплащане на дължими такси за посещение на детска градина на деца, чиито родители:
1. Получават социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. (целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи) или
2. Семейни помощи за деца по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца и имат декларирани доходи на член от семейството под прага на бедността. Допълнителни критерии за идентифицирането на децата от тази група са данните в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) от работните карти „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството.
Лицата, отговарящи на критериите и попадащи в целевата група се идентифицират от МОН по данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Дължимите от тези лица такси ще бъдат заплащани на общините за сметка на проекта.


Проект „Климатът и АЗ. Пестим енергия в детската градина“

 

Проектът на Националния доверителен екофонд се осъществява с подкрепата на Германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност и има за цел да подобри публичната информираност по темата за изменението на климата.

 

ПРОЕКТ - КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ ЗА ДЕЦАТА ПО СВЕТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Проект „Мини тенис на маса в детските градини в район „Изгрев“

По инициатива на инж. Цветомир Жеков – кмет на СО – район “Изгрев” на 01.10.2018 г. стартира реализирането на проект “Мини тенис на маса в детските градини в район “Изгрев”. Проектът e финансиран по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „София - Европейска столица на спорта през 2018 г.“

 

 

 

 

 

 

 

Проект „From North to South for Better
Understanding Europe“, по Програма „Еразъм+“,
Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“,
Номер на проекта 2018-1-FI01-KA229-047229_2
От 01.09.2018 г. до 31.12.2019 г.
Участници : ЛАТВИЯ, БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ, ФИНЛАНДИЯ
Целта на проекта е да се опознаят европейските страни от север на юг чрез музика, ритъм, движение и особеностите на всяка една от участващите национална култура. По време на проекта учителите в предучилищна възраст от четирите държави-членки трябва да се запознаят с подхода на всяка държава към предучилищното образование, изучавайки нови методи за работа с деца един от друг. По време на проекта ще се търси общото и различното в предучилищното образование, обучение, организация на детски музикални и артистични дейности.

ФИНЛАНДИЯ
Бяхме приети от Franzenia, най-голямата детска градина в град Хелзинки. Детската градина е отворена от 2015 г., адаптирана от стара университетска сграда.
Но най-ценното от това посещение беше семинарът на легендарния финландски учител и композитор Сойли Перкио. Научихме поздравителни игри с пеене, запознахме се с двама финландски герои от карикатури Urpo и Turpo, илюстрирахме снимки с музикални инструменти, танцувахме и пяхме заедно.
Запознахме се с метода за рисуване на песни. Това беше вълнуваща музикална дейност, в която пеенето и рисуването вървяха ръка за ръка.

ХЕЛЗИНКИ

ГЪРЦИЯ
По време на обмен на опит в Крит, в малка частна детска градина. Работата с деца се различава от нашите детски градини и училища - всичко е много по-свободно, учат по-малко, живеят повече на открито.

о. КРИТ, гр. ХЕРАКЛИОН

ЛАТВИЯ

През октомври 2018 г. посещение на детска градина в Бабите, Латвия. Това беше първата международна среща по време на проекта.
Споделени бяха чуждестранни уроци по музика с чуждестранните ни колеги и заедно отпразнувахме есенния фестивал. По време на фестивала се представиха и финландски учители, изпълнявайки песен, придружена от кантеле.
Информирах ме се за Латвийската образователна система и техните практики при работа с децата чрез музика, танци и музикални инструменти още в ранна детска възраст. Запознаха ни с интересни методи и техники за комуникация с музика и танци; работа в екип с децата като оркестър, комуникационни музикални игри; използване на рециклирани и природни материали за изработване на различни музикални инструменти, арт терапия - работа с глина. Опознахме латвийската народна музика / песни, игри, танци /, като участвахме активно заедно с децата и персонала от детската градина.

БАБИТЕ

Спечелен Проект, озаглавен „From North to South for Better
Understanding Europe“, по Програма „Еразъм+“,
Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“,
Проекти за „Партньорства за училищен обмен“.


ЮЛИ 2018г. - КАМПАНИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА "МОЯТА ЗЕЛЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА" ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОРОВЕТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

НОЕМВРИ 2017г. - КАМПАНИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА "МОЯТА ЗЕЛЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА" ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОРОВЕТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


Февруари 2017г. Проект по БДП на I "Б" група


 ОТ 01.11.2016г. СТАРТИРА ПРОЕКТ

БИБЛИОТЕКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА