Проекти

27.09.2023 г. ДЕЦАТА ОТ ДГ № 29 „СЛЪНЦЕ“ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ НА РАЙОН „ИЗГРЕВ“ – „Приключения с йога за малките жители на район „Изгрев““


 

ДЕЦАТА ОТ ДГ № 29 "СЛЪНЦЕ" УЧАСТВАТ В ПРОЕКТ НА РАЙОН "ИЗГРЕВ" - "ВНИМАТЕЛНИ И БЕЗОПАСНИ НА ПЪТЯ В ИМЕТО НА ДЕЦАТА"

         По програма на Съвет по безопасност на движението на децата към Столична община

 

ПРОЕКТ БИО ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНКА В ДВОРА НА ДГ № 29 "СЛЪНЦЕ"


 

ДГ № 29 „Слънце“ участва в оперативна програма проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от ОП НОИР, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за обучения по Дейност 3.2.Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се.


 

ДГ № 29 „Слънце“ участва в оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.
Една от дейностите по проекта е заплащане на дължими такси за посещение на детска градина на деца, чиито родители:
1. Получават социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. (целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи) или
2. Семейни помощи за деца по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца и имат декларирани доходи на член от семейството под прага на бедността. Допълнителни критерии за идентифицирането на децата от тази група са данните в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) от работните карти „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството.
Лицата, отговарящи на критериите и попадащи в целевата група се идентифицират от МОН по данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Дължимите от тези лица такси ще бъдат заплащани на общините за сметка на проекта.


  


 

 

Проект „Климатът и АЗ. Пестим енергия в детската градина“

Проектът на Националния доверителен екофонд се осъществява с подкрепата на Германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност и има за цел да подобри публичната информираност по темата за изменението на климата.

 


ПРОЕКТ - КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ ЗА ДЕЦАТА ПО СВЕТА

 

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/received_274386393234262.jpeg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/received_277038082956829.jpeg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/received_284889655544490.jpeg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/received_297049940931022.jpeg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/received_461364011056095.jpeg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/received_507050399806873.jpeg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/received_730004104035084.jpeg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/received_969420319920294.jpeg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/received_267596383914088.jpeg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/received_517684471970635.jpeg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/received_291407561509867-e1544187773488.jpeg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/received_1009605672556375.jpeg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/received_763839170636682.jpeg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/received_512752169211564.jpeg


Проект „Мини тенис на маса в детските градини в район „Изгрев“

По инициатива на инж. Цветомир Жеков – кмет на СО – район “Изгрев” на 01.10.2018 г. стартира реализирането на проект “Мини тенис на маса в детските градини в район “Изгрев”. Проектът e финансиран по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „София - Европейска столица на спорта през 2018 г.“

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/IMG-65bfc0fd4321937837da5c782f055268-V.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/IMG-16636d414f21d72044b526e93ddf887e-V.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/IMG-670fa3ce0e35cd7c10cc91a1697001c6-V.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/IMG-cfe2624323f9842ccebe7ba44c2a2ff3-V.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/IMG-a911b44b97ad10b0e3c88d6df315b986-V.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/12/20181203_143919-e1544189884393.jpg

 


Проект „From North to South for Better
Understanding Europe“, по Програма „Еразъм+“,
Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“,
Номер на проекта 2018-1-FI01-KA229-047229_2
От 01.09.2018 г. до 31.12.2019 г.
Участници : ЛАТВИЯ, БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ, ФИНЛАНДИЯ
Целта на проекта е да се опознаят европейските страни от север на юг чрез музика, ритъм, движение и особеностите на всяка една от участващите национална култура. По време на проекта учителите в предучилищна възраст от четирите държави-членки трябва да се запознаят с подхода на всяка държава към предучилищното образование, изучавайки нови методи за работа с деца един от друг. По време на проекта ще се търси общото и различното в предучилищното образование, обучение, организация на детски музикални и артистични

ФИНЛАНДИЯ
Бяхме приети от Franzenia, най-голямата детска градина в град Хелзинки. Детската градина е отворена от 2015 г., адаптирана от стара университетска сграда.
Но най-ценното от това посещение беше семинарът на легендарния финландски учител и композитор Сойли Перкио. Научихме поздравителни игри с пеене, запознахме се с двама финландски герои от карикатури Urpo и Turpo, илюстрирахме снимки с музикални инструменти, танцувахме и пяхме заедно.
Запознахме се с метода за рисуване на песни. Това беше вълнуваща музикална дейност, в която пеенето и рисуването вървяха ръка за ръка.

ХЕЛЗИНКИ

ГЪРЦИЯ
По време на обмен на опит в Крит, в малка частна детска градина. Работата с деца се различава от нашите детски градини и училища - всичко е много по-свободно, учат по-малко, живеят повече на открито.

о. КРИТ, гр. ХЕРАКЛИОН

ЛАТВИЯ

През октомври 2018 г. посещение на детска градина в Бабите, Латвия. Това беше първата международна среща по време на проекта.
Споделени бяха чуждестранни уроци по музика с чуждестранните ни колеги и заедно отпразнувахме есенния фестивал. По време на фестивала се представиха и финландски учители, изпълнявайки песен, придружена от кантеле.
Информирах ме се за Латвийската образователна система и техните практики при работа с децата чрез музика, танци и музикални инструменти още в ранна детска възраст. Запознаха ни с интересни методи и техники за комуникация с музика и танци; работа в екип с децата като оркестър, комуникационни музикални игри; използване на рециклирани и природни материали за изработване на различни музикални инструменти, арт терапия - работа с глина. Опознахме латвийската народна музика / песни, игри, танци /, като участвахме активно заедно с децата и персонала от детската градина.

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/20181022_172945.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/20181022_185921.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/20181023_092059.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/20181023_092116.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/20181023_093739.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/20181023_094822.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/20181023_100652.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/20181023_112602.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/20181023_113153.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/20181024_093103.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/20181024_093121.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/20181024_095003.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/20181024_095016.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/20181025_101038.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/20181025_094815.jpg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/received_1448702441899468.jpeg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2018/11/received_1041654732701005.jpeg

http://odz29.com/wp-content/uploads/2019/01/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%95%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0.png

http://odz29.com/wp-content/uploads/2019/01/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B0.png

http://odz29.com/wp-content/uploads/2019/01/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0.png

 

Спечелен Проект, озаглавен „From North to South for Better
Understanding Europe“, по Програма „Еразъм+“,
Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“,
Проекти за „Партньорства за училищен обмен“.


ЮЛИ 2018г. - КАМПАНИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА "МОЯТА ЗЕЛЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА" ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОРОВЕТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

НОЕМВРИ 2017г. - КАМПАНИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА "МОЯТА ЗЕЛЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА" ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОРОВЕТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


Февруари 2017г. Проект по БДП на I "Б" група

http://odz29.com/wp-content/uploads/2017/02/proekt1.jpg


 ОТ 01.11.2016г. СТАРТИРА ПРОЕКТ

БИБЛИОТЕКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА