ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 “Слънце” се намира на ул. “Тодор Стоянов” № 18, кв. “Изток”. Създадена е през м. септември 1975 г. като градина за децата на служители в ЦК на БКП. След 1989 г. детското заведение е със свободен прием за всички деца. Сградата е модерна и многофункционална, с плувен басейн, музикален и физкултурен салони, медицински кабинет. До 1998 г. ДГ № 29 е разполагало с филиал на ул. “Райко Алексиев” № 16, който е реституиран. От 1985 г. детското заведение е база на СУ “Св. Кл. Охридски”, катедра “Предучилищна педагогика”. Същата година започва прилагането на оптимизирания двигателен режим.

          Педагогическият колектив работи по проблемите на реализацията на детето като субект в педагогическото взаимодействие и ролята на учителя като интелектуален и социален партньор.

 

kids

 

Colorheands

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

Основните цели и най-съществените елементи от съдържанието на образователния процес, насочени към усвояване на знания по:

 •  Български език и литература;
 •  Математика;
 •  Околен свят;
 •  Музика;
 •  Изобразително изкуство;
 •  Конструиране и технологии;
 •  Физическа култура.

Kids reading book together

Допълнителни образователни дейности / ДОД /:

 •   Плуване
 •   Спортно-подготвителни игри с топка
 •   Фолкнетика
 •   Английски език
 •   Приложно-декоративни дейности
Възпитателно образователният процес се осъществява чрез подбор и структуриране на образователно съдържание. Основна форма на педагогическо взаимодействие е ситуацията. Педагогическата ситуация осигурява „субект-субектни форми на общуване, дискретност на педагогическата стратегия, активно формиране на механизми за саморегулация, диференциация и индивидуализация за взаимодействията, вариране на образователно съдържание, обединяване на индивидуални и групови потребности, на педагогически и жизнени ситуации”. Видовете педагогически ситуации са:
 •  Игрови
 •  Практически и обучаващи
 •  Индивидуални и групови
Ключово място в педагогическият процес заемат преднамерените педагогически ситуации, те са предварително планирани и структурирани и се организират от педагога в детската група. Те отговарят на естествената потребност на децата от „организирано и системно развитие чрез обучение, практически дейности и игрово-познавателна активност”.

home games