Съобщения

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 14.10.2021 година се проведе заседание на Столичния общински съвет, на което се гласува изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, както следва:

  • 10. „Децата, които са класирани и записани в общинските самостоятелни детски ясли следва да постъпят в срока определен в чл. 15, ал. 10 в съответната детска ясла с оглед прилагането на КРИТЕРИЙ № 5 „Дете, което посещава/е посещавало общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване – 1 т.“ при кандидатстване за прием в първа група.“
  • 11. „При обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на КОВИД – 19, когато посещението в общинските самостоятелни детски ясли/СДЯ/ и общинските детски градини/ДГ/ не е преустановено, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в Столична община, постъпването на децата може да бъде отложено по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. Децата, които са приети и не са постъпили в общинските СДЯ и общинските ДГ, но за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период са отсъствия по уважителни причини.“

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 14.10.2021 г.

Заповед РД-01-343/ 12.10.2021 г. на директора на Столична РЗИ


На вниманието на родителите на децата, посещаващи подготвителни групи – 01.10.2021

Уважаеми родители,

Във връзка с множество запитвания за отсъствията на децата от подготвителните групи, Ви уведомяваме за следното:

Децата, за които предучилищното образование е задължително, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини. Отсъствията на децата по семейни причини е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

Съгласно чл. 10а от Наредба № 5 от 2016 година за предучилищното образование при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина или училището не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболяемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област, децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. При посочените условия отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната област е регистрирано посоченото ниво на заболяемост. В този случай отсъствията са по уважителни причини без за това да е издадена изрична заповед на министъра на образованието и науката.

Анализът за 14-дневната заболяемост по области се прави към последния ден на всяка седмица (неделя) и се оповестява на електронната страница на Националния център по заразни и паразитни болести. Публикуваните стойности отчитат 14-дневната заболяемост на 100 000 към съответна дата. Данните от анализа предоставят моментна сравнителна картина по области:

https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg

Отсъствията по реда на чл. 10а от Наредба № 5 от 2016 година за предучилищното образование не са за сметка и не намаляват полагаемите дни, за които е допустимо отсъствие по семейни причини.

На територията на Столична община предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето. В Наредба № 5 от 2016 година за предучилищното образование са регламентирани възможностите за отсъствие само на децата, за които предучилищното образование е задължително, тъй като в останалите случаи и съответно за останалите деца посещението на детска градина/ясла не е задължително.

С уважение,

Екип Столична община
В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

  • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.


ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА
ДГ № 29″СЛЪНЦЕ“ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН ЧАС:

 от понеделник  до петък 9.00ч. – 12.00ч.   и    от 13.00ч. до 16.00ч. Телефон за допълнителна информация: 02 870 62 28

ВАЖНО !!! 

Във връзка с извънредното положение Ви уведомяваме, че записването на приетите деца в ДГ № 29 „СЛЪНЦЕ“ ще се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме ви, че за да се спазват предвидените мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 и за да избегнем струпването на хора в сградата на детската градина, плащането на месечните такси вече може да се осъществява и по банка. За целта трябва да имате достъп до електронния дневник на ДГ № 29. За тези родители, които  все още нямат и желаят да напишат e-mail с електронен адрес на единия родител, който ще се ползва за потребителско име и за кое дете от коя група/ясла, и да го изпратят на:   dg29@abv.bg

ДЕТСКА ГРАДИНА 29 Слънце
Общинска банка АД, ФЦ КАТ София
IBAN: IBAN: BG69SOMB91303118077501
BIC : SOMBBGSF
таксата е актуална в ел. дневник и не забравяйте в ОСНОВАНИЕ: ИМЕ И ФАМИЛИЯ на детето и ГРУПАТА/ЯСЛАТА/, а В ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ : ЗА МЕСЕЦ ……..2021 Г.

При възникнал проблем, моля, да се свържете на e-mail: dg29@abv.bg, тел. 02 870 62 28


ВАЖНА ЗДРВАНА ИНФОРМАЦИЯ