2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ДГ  № 29 “Слънце” ул. “Тодор Стоянов” № 18 „Изток” 4 август, 10,30 ч.

 

Заповед № РД 09-1033/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно отсъствията на децата в задължително предучилищно образование за периода 05.05.2021 г.-31.05.2021 г.

 

 

Честит Празник - Пожелания - Photos | Facebook

http://odz29.com/wp-content/uploads/2021/04/izgrev.jpg

 


 

 

 


ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ДЕТСКИ КОНКУРС

НА ТЕМА „ЗАЩО ДА ХАПВАМ ПЛОД, МЛЯКО И МЕД“

 

Конкурс за детска рисунка за деца от детски градини и ученици от цялата страна.

 1. ЦЕЛИ:
 • Да популяризира схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ и да повиши нивото на интереса у децата и учениците към здравословното хранене.

 

 1. ОРГАНИЗАТОР:

Държавен фонд „Земеделие“ – РА  – гр.София;

 

 1. УЧАСТНИЦИ:

В конкурса могат да участват всички желаещи деца от І-ва до подготвителна група включително в детските градини, деца от подготвителна група и ученици от 1-ви до 4-ти клас включително в училищата, деца от подготвителна група и ученици от І до IV клас включително в центровете за специална образователна подкрепа, които посещават редовно държавни, общински и частни детски градини или държавни, общински и частни училища или центровете за специална образователна подкрепа. Участниците се групират в две възрастови групи:

 • 1-ва -възрастова група - деца от І-ва до подготвителна група в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа;
 • 2-ра възрастова група - ученици от 1-ви до 4-ти клас в училищата и центровете за специална образователна подкрепа.

 

 1. КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ:

Децата следва да подготвят рисунка на тема „Защо да хапвам плод, мляко и мед“ и да изпратят сканирано копие на имейл konkurs@dfz.bg или по пощата (по куриер) на адрес София 1618, "Цар Борис III" 136 за конкурса „Защо да хапвам плод, мляко и мед“. За рисуване да бъдат използвани моливи, пастели,флумастери, темперни или акварелни бои, размер на рисунката А4. Ще се приемат и дигитални рисунки – нарисувани и сканирани, както и създадени на таблет или компютър.

Рисунките, които ще се изпращат по електронен път на имейла (konkurs@dfz.bg), трябва да бъдат с размер 4 Mb и да са снимани с фотоапарат или цветен скенер.

В един имейл могат да се изпращат не повече от 4 рисунки (до 13 Mb).

 

Конкурсът се огласява чрез:

 • Официалния сайт на ДФЗ;
 • Чрез медиите;

 

 1. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
 • Участниците изпращат рисунка по конкурсната задача за съответната възрастова група. Всяка рисунка трябва да е придружена с трите имена на участника, учебно заведение, адрес и телефон за връзка.
 • Рисунки се приемат от 19 до 30 октомври включително.
 • Победителите ще бъдат обявени на 10 ноември.

 

 1. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР:
 • съответствие с темата – „Защо да хапвам плод, мляко и мед“;
 • креативност и оригиналност на идеята;
 • съчетаване на цветове и композиция;

 

 1. НАГРАДИ:
 • Награда за най-добрата рисунка в 1-възрастова група – таблет;
 • Награда за най-добрата рисунка в 2-възрастова група – таблет;
 • Трета поощрителна награда – таблет;

Най-добрите 13 рисунки ще влязат в календара на ДФ „Земеделие“ - РА за 2021 г.

С участието си в настоящия конкурс участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, за което последният не дължи заплащане от негова страна.

Организаторът на конкурса поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците съгласно правилата на Закона за защита на личните данни.

Участвайки в конкурса, участниците предоставят авторските права над рисунките на Организатора.


 

ПЛАН ПРИЕМ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА УЧ. 2020/2021 Г. ОТ 15.09.2020Г., СЪГЛАСНО ЧЛ. 63, АЛ. 2 ОТ ЗПУО

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

 • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.


2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина/ясла, се очаква:

 • най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;
 • да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла;
 • да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно винаги, когато това е възможно;
 • да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;
 • да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;
 • да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;
 • да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване;
 • да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
 • да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);
 • да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.

 


 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.


ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА
ДГ № 29”СЛЪНЦЕ” СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН ЧАС:

 

 от понеделник  до петък

9.00ч. – 12.00ч.   и    от 13.00ч. до 16.00ч.

Телефон за допълнителна информация:

02 870 62 28

ВАЖНО !!! 

Във връзка с отмяна на извънредното положение Ви уведомяваме, че записването на приетите деца в ДГ № 29 „СЛЪНЦЕ“ ще се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.

Срокът за записване на класираните деца е от 18 май 2020 г. до 29 май  2020 г.

 Инициативата „Известни българи четат на деца” с участието на Дидо от Д2, Дивна, Нина Николина, Прея, Калин Вельов и Орлин Павлов стартира днес

 

Националната кампания за насърчавне на четенето „Походът на книгите” има своето девето издание, което се адаптира към настоящото положение и мерки, сред които затворените библиотеки, читалища, детски граднини и училища и се провежда изцяло онлайн.

 

В рамките на кампанията Асоциация „Българска книга” организира инициативата „Известни българи четат на деца”, също дигитално. Зад нея застават известни български музиканти, които ще прочетат откъс от своя любима детска книжка, ще разкажат за себе си и любовта си към книгите и четенето. Това са Дидо от Д2, Дивна, Нина Николина, Прея, Калин Вельов и Орлин Павлов. Онлайн срещите стартират днес в 16:00 часа и продължават до 28-ми април включително. Събитията са подходящи за деца и юноши на възраст между 7 и 14 години.

 

За участие е необходима единствено регистрация с имена и имейл на сайта https://webinaria.bg/.

 

П Р О Г Р А М А   П О   Д Н И

 

 

21-ви април, вторник, 16:00 - 17:00 часа

На децата ще чете ДИВНА

Записване за участие в срещата на този линк

 

22-ри април, сряда, 16:00 - 17:00 часа

На децата ще чете КАЛИН ВЕЛЬОВ

Записване за участие в срещата на този линк

 

23-ти април, четвъртък, 16:00 - 17:00 часа

На децата ще чете ПРЕЯ

Записване за участие в срещата на този линк

 

24-ти април, петък, 16:00 - 17:00 часа

На децата ще чете ДИДО от Д2

Записване за участие в срещата на този линк

 

27-ми април, понеделник, 16:00 - 17:00 часа

На децата ще чете НИНА НИКОЛИНА

Записване за участие в срещата на този линк

 

28-ми април, вторник, 16:00 - 17:00 часа

На децата ще чете ОРЛИН ПАВЛОВ

Записване за участие в срещата на този линк

 

 

Следете и събитието на „Походът на книгите” във Фейсбук и страницата на Асоциация „Българска книга”.

 

 

---

„Походът на книгите“ е част от Културния календар на Столична община за 2020 г. с финансовата подкрепа на Столична община.

Организатор: Асоциация „Българска книга“

Партньори: Българска библиотечно-информационна асоциация, фондация „Глобални библиотеки“, Столична библиотека, Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – гр. София, фондация „Детски книги“, „София играе”

 


 


Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19

РЕШИ:

1. Удължава срока на обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020 г.
2. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19 и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република България.
-------------------------
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 3 април 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Подпечатано с държавния печат.


УНИЦЕФ България - Идеи за дейности между родители и деца

Офисът на УНИЦЕФ България стартира серия от 15 предложения за дейности между малкото дете и неговите родители/настойници.
Дейностите следва да се случват в дома на семейството и да се използват подръчни средства.
Първата дейност ще стартира утре - 28 март в 15.00, а всеки следващ ден ще има нова дейност.

Обръщаме се към Вас с молба за съдействие за разпространение на информацията сред родителите с които Вие общувате.

Насоките към родителите са следните:
До всички родители с малки деца:
Включете се в предизвикателството на УНИЦЕФ!
Всеки ден, в следващите 15 дни, точно в … часа ще споделяме по 1 ново предизвикателство с идея как да го реализирате вкъщи.
Вижте как да участвате:

1.Намерете страницата на УНИЦЕФ България във Фейсбук @UNICEF Bulgaria;
2.Разгледайте последните публикации и открийте предизвикателството, в което искате да се включите;
3.Споделете краткото видео, което сте записали, като коментар, под конкретното предизвикателство;
4. Уверете се, че не сте забравили да включите и ключовите думи - #УчимВкъщи и #ЗабавноВкъши.

Така Вие лично ще подпомогнете да вдъхновим много родители с идеи и подкрепа как да се справят в тази трудна ситуация на физическа изолация.

 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 Ви уведомяваме за следното:

1.  Всички отсъствия на децата в периода на извънредното положение, ще бъдат извинени служебно.

2.  Срокът за заплащане на месечните такси се удължава.

3. Уведомяваме ви, че за да се спазват предвидените мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 и за да избегнем струпването на хора в сградата на детската градина, плащането на месечните такси вече може да се осъществява и по банка. За целта трябва да имате достъп до електронния дневник на ДГ № 29. За тези родители, които  все още нямат и желаят да напишат e-mail с електронен адрес на единия родител, който ще се ползва за потребителско име и за кое дете от коя група/ясла, и да го изпратят на:   dg29@abv.bg

ДЕТСКА ГРАДИНА 29 Слънце
Общинска банка АД, ФЦ КАТ София
IBAN: IBAN: BG69SOMB91303118077501
BIC : SOMBBGSF
таксата е актуална в ел. дневник и не забравяйте в ОСНОВАНИЕ: ИМЕ И ФАМИЛИЯ на детето и ГРУПАТА/ЯСЛАТА/, а В ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ : ЗА МЕСЕЦ ........2020 Г.

4. Суми за допълнителни образователни дейности ще се събират на място в детската градина, след отварянето й.

При възникнал проблем, моля, да се свържете на e-mail: dg29@abv.bg


 

ВАЖНА ЗДРВАНА ИНФОРМАЦИЯ  10


 


  

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

           ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ ОТ 27.01.2020 г. ДО 04.02.2020 г. на САЙТА НА СРЗИ, ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ :

Детските градини НЕ преустановяват работата си.

Медицинските специалисти с помощта на учителите ще провеждат ежедневен филтър. Откритите болни деца ще се връщат по домовете.

 

 

 


ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!


КОЛЕДНИ ТЪРЖЕСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

12.12.2019 г. ПГ 5 год. "Б" ОТ 16:30 ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН ОТКРИТ УРОК С РОДИТЕЛИ

16.12.2019 г. ПГ 6 год. "В" ОТ 17:00 ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

17.12.2019 г. II "Б" ОТ 17:00 ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

18.12.2019 г. II "А" ОТ 17:00 ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

19.12.2019 г. ПГ 6 год. "А" ОТ 17:00 ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

20.12.2019 г. ПГ 6 год. "Б" ОТ 17:00 ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН


Скъпи родители,

във връзка с четвъртата година от началото на проект "Библиотека в детската градина", изпълняван пилотно в  ДГ № 29 "Слънце", Ви каним на среща-разговор с Валентина Стоева от фондация "Детски книги" - партньор и координатор на инициативата за насърчаване на грамотността.

Заповядайте на 12.11.2019 г. от 17:00 до 18:15 часа в музикалния салон, за да поговорим как "Библиотека в детската градина" развива грамотността и четенето на децата Ви, каква е ролята им за пълноценното развитие на мъниците и подготовката им за училище.
Ще научите всичко за развитието на библиотеката и обученията, през които преминава педагогическият персонал; ще Ви покажем и книжния фонд, с който разполагаме.
Подгответе си въпроси, свързани с подбора на книги и самия процес на четене - Валентина Стоева ще отговори на всички от позицията си на експерт по насърчаване на детското четене.

Очакваме Ви и Ви молим да подадете заявка при учителите, че желаете да присъствате.
При твърде много заявки, ще направим допълнителна дата, за да могат всички желаещи да са информирани.


РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ :

25.09.2019 Г. - ПГ 5 ГОД. "Б" ОТ 17:00 Ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

30.09.2019 Г. - II "Б" ОТ 17:00 Ч. В ГРУПАТА

30.09.2019 Г. - II "А" ОТ 17:30 Ч. В ГРУПАТА

01.10.2019 Г. - ПГ 6 год. "А" ОТ 17:00 Ч. В ГРУПАТА

02.10.2019 Г. - ПГ 6 год. "В" ОТ 17:00 Ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

03.10.2019 Г. - ПГ 6 год. "Б" ОТ 17:00 Ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

03.10.2019 Г. - I "А" ОТ 17:15 Ч. В ГРУПАТА 2 ЕТАЖ ДЯСНО

04.10.2019 Г. - I ВАР. ГРУПА ОТ 17:00 Ч. В ГРУПАТА 1 ЕТАЖ ДЯСНО

04.10.2019 Г. - 1 ЯСЛА И 2 ЯСЛА ОТ 17:00 Ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

10.10.2019 Г. - ПГ 5 ГОД "А" ОТ 17:00 Ч. В ГРУПАТА 3 ЕТАЖ ДЯСНО

 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ !

Уважаеми родители,

За децата от ДГ № 29, след ваканцията е необходимо да се представят следните медицински документи:

 • Лична здравна профилактична карта издадена от лекар. ЛЗПК с пълен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по прием на ваксини  и дата на поставяне на ваксината. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно.
 • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен (важи три дни от датата на издаването) и се носи при всяко отсъствие на дедето от ДГ над 10 дни.
 • При отсъствие от детското заведение повече от два месеца е необходимо да се направи изследване за чревни паразити и перианален отпечатък.


ТЪРЖЕСТВА НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ:

29.05.2019 Г. ПГ 6 год. "Б" ОТ 17:00Ч. НА ДВОРА /МУЗ. САЛОН

30.05.2019 Г. ПГ 6 год. "А" ОТ 17:00Ч. НА ДВОРА/ МУЗ. САЛОН


 


 


 • НА 15.05.2019 Г. ОТ 17:30ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА - ПРОЛЕТНО ТЪРЖЕСТВО НА ПГ 5 год. "Б" - "ПЕПЕРУДЕНА МАГИЯ"

 • НА 16.05.20119 Г. ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА - ТЪРЖЕСТВО НА ПГ 5 год. "В" - "МОЯТА СТРАНА - БЪЛГАРИЯ"

 


 • НА 09.04.2019 г. / ВТОРНИК / ОТ 11:00ч. ОЧАКВАМЕ ТИТИ ПАПАЗОВ И СВЕТЛА ИВАНОВА НА ГОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПО ИНИЦИАТИВАТА "ИЗВЕСТНИТЕ БЪЛГАРИ ЧЕТАТ НА ДЕЦА" - КЪМ ОСМОТО ИЗДАНИЕ НА "ПОХОДЪТ НА КНИГИТЕ" , ОРГАНИЗИРАНО ОТ АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРСКА КНИГА"

 

 • 20.03.2019 г. ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН "НА МЕГДАНА" - БИТОВО ТЪРЖЕСТВО НА ПГ 5 год. "А"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-1355/17.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция,
вх.№РУО1-1311/16.01.2019 г. Ви уведомявам, че във връзка с прогнозата
на Националния институт по метеорология и хидрология за потенциално
замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 17.01.2019 г.,
моля да предприемете мерки и действия съгласно Вашата компетентност,
съгласно предписание на Директора на СРЗИ, за което сте уведомени с
писма с изх.№РУО1-30763/05.12.2018 г., изх.№РУО1-31062/07.12.2018 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-445/08.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция,
вх.№РУО1-339/07.01.2019 г. Ви уведомявам, че във връзка с прогнозата на
Националния институт по метеорология и хидрология за потенциално
замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 09.01.2019 г.,
особено в часовете 10:00 – 12:00 ч., моля да предприемете мерки и
действия съгласно Вашата компетентност, съгласно предписание на
Директора на СРЗИ, за което сте уведомени с писма с
изх.№РУО1-30763/05.12.2018 г., изх.№РУО1-31062/07.12.2018 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 20.12.2018 и 21.12.2018 г.!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОЛЕДНИ ТЪРЖЕСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 • 12.12.2018г. – II „Б“ група от 17:00ч. в музикалния салон на детската градина;
 • 18.12.2018г. – ПГ 6 год. „А“ група от 17:00ч. в музикалния салон на детската градина;
 • 19.12.2018г. – ПГ 6 год. „Б“ от 17:30ч. в музикалния салон на детската градина;

 


 


НА 06.12.2018 г. ОТ 17:30ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН - РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ПГ 6 год. "Б"


РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ !!!

18.10.2018 г. - 1ва и 2ра ЯСЛА ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН НА ДГ / 2 ЕТАЖ /

01.10.2018 г. - ПГ 6 год. "A" от 17:30 ч. в музикалния салон на ДГ / 2 етаж /

02.10.2018 г. - ПГ 6 год. "Б" от 17:30 ч. в музикалния салон на ДГ / 2 етаж /

03.10.2018 г. - 2 "А" група от 17:00 ч. в групата / 3 етаж - дясно /

03.10.2018 г. - 2 "Б" група от 17:00 ч. в музикалния салон на ДГ / 2 етаж /

03.10.2018 г. - ПГ 5 год. "А" от 17:30 ч. в стаята / 3 етаж - ляво /

04.10.2018 г. - 1 "Б" група от 17:00 ч. в групата / 1 етаж - ляво /

04.10.2018 г. - ПГ 5 год. "Б" от 17:30 ч. в музикалния салон на ДГ / 2 етаж /

04.10.2018 г. - ПГ 5 год. "В" от 17:00 ч. в групата / 2 етаж - дясно /

08.10.2018 г. - 1 "А" група от 17:00 ч. в стаята / 2 етаж - ляво /


Поздравителен адрес за новата учебна година от кмета на район Изгрев

Поздравителен адрес от Милена Дамянова


Уважаеми родители,

За децата, които посещават ДГ №29, след ваканцията е необходимо да представят следните медицински документи:

1. Лична здравна профилактична карта издадена от лекар

2. Медицинска бележка за ОЗЗ (важи три дни от датата на издаването)

3. При отсъствие от детското заведение повече от два месеца е необходимо да се направи изследване за чревни паразити и перианален отпечатък.


Уважаеми родители, имаме писмо от Тодор Чобанов и ДАЗД да съдействате като попълните анкетата на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceEeI0YCg80K8OaDzqUI1HmTwmFnidq_Rc6l5a5IDBRyZnGA/viewform2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Поздравителен адрес от кмета на район Изгрев

Поздравителен адрес от Милена ДамяноваГРАФИК НА ДЕЖУРНИТЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СО - РАЙОН "ИЗГРЕВ" ЗА ЛЕТНИЯ ПЕРИОД - 2018 ГОДИНА


ПРОЛЕТНИ ТЪРЖЕСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

22.03.2018 г. - II "А" ГРУПА - "ПРАЗНИК В ГОРАТА" ОТ 17:30ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

17.04.2018г. - ПГ 5 год. "Б" - "СЕДЯНКА" ОТ 17:00Ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН


"РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ" С РОДИТЕЛИ:

26.02.2018г. II "Б" ГРУПА В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН ОТ 17:30ч.

И I "Б" ГРУПА ОТ 17:30ч. В ГРУПАТА.

27.02.2018г. ПГ 5 год. "Б" И II "В" ГРУПА ОТ 17:30ч. В СЪОТВЕТНАТА ГРУПА.

28.02.2018г. II "А" ГРУПА И I "А" ГРУПА ОТ 17:30ч. В СЪОТВЕТНАТА ГРУПА.

28.02.2018г. ПГ 5 год. "А" - БИТОВО-ВЪЗРОЖДЕНСКО ТЪРЖЕСТВО "НА МЕГДАНА" ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В ДГ № 29 "СЛЪНЦЕ" ЗАПОЧНА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК. МОЛЯ ВСИЧКИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДОСТЪП, ДА СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ В ГРУПАТА.

https://www.kiddodiary.com/


КОЛЕДНИ ТЪРЖЕСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 • 12.12.2017г. – II „В“ група от 17:00ч. в музикалния салон на детската градина;
 • 13.12.2017г. – II „Б“ група от 17:30ч. в музикалния салон на детската градина;
 • 14.12.2017г. – ПГ 6 „Б“ от 17:00ч. в музикалния салон на детската градина;
 • 19.12.2017г. – ПГ 6 „А“ от 17:30ч. в музикалния салон на детската градина.


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА РАЙОН "ИЗГРЕВ" - ИНЖ. ЦВЕТОМИР ЖЕКОВ ЗА 1 НОЕМВРИ


31.10.2017г. - ОТКРИТ УРОК ПО БЕЛ ПРЕД РОДИТЕЛИ НА ПГ 6 "А" ОТ 18:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

15.11.2017г. - ОТКРИТ УРОК ПО ОКОЛЕН СВЯТ ПРЕД РОДИТЕЛИ НА ПГ 6 "Б" ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

05.12.2017г. - ОТКРИТ УРОК ПРЕД РОДИТЕЛИ НА II "А" ГРУПА - РАБОТИЛНИЧКА "СРЪЧНИ РЪЦЕ" ОТ 17:30ч. В ГРУПАТА

07.12.2017г. - ОТКРИТ УРОК ПРЕД РОДИТЕЛИ НА ПГ 5г. "Б" - "СЪЗДАВАМ ЗА ТЕБ" ОТ 17:30ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН ГРАФИК ЗА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ 
I ЯСЛА  - 05.10.2017г. ОТ 17:30ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН 2 ЕТАЖ
II ЯСЛА - 04.10.2017г. ОТ 17:30ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН 2 ЕТАЖ


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА РАЙОН "ИЗГРЕВ" - ИНЖ. ЦВЕТОМИР ЖЕКОВ


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ МИЛЕНА ДАМЯНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Допълнителни критерии за прием, 2017/2018

 • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
 • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
 • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина

Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от
Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община.
Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи
 от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.


2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

ТЪРЖЕСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА С ПРИСЪСТВИЕ НА РОДИТЕЛИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2017г.

 • 30.05.2017Г. - ПГ 6Г. "Б" ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН / ДВОРА НА ДГ
 • 31.05.2017Г. - ПГ 6Г. "А" ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН / ДВОРА НА ДГ

ТЪРЖЕСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА С ПРИСЪСТВИЕ НА РОДИТЕЛИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2017г.

 • 20.04.2017г. - I "Б" ГРУПА ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН
 • 25.04.2017Г. - I "В" ГРУПА ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН
 • 26.04.2017Г. - ПГ 5Г. "А" ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН - "СЕДЯНКА"
 • 27.04.2017Г. - I "А" ГРУПА ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН


 

ТЪРЖЕСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА С ПРИСЪСТВИЕ НА РОДИТЕЛИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016г.

 • 08.12.2016г. - I "Б" ГРУПА ОТ 17:30ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН - ОТКРИТ УРОК ПО ОКОЛЕН СВЯТ
 • 09.12.2016г. - ПГ 6 "Б" ОТ 17:30ч. В ГРУПАТА - ОТКРИТ УРОК ПО МАТЕМАТИКА
 • 13.12.2016г. - I "А" ГРУПА ОТ 17:30ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН - "ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"
 • 14.12.2016г. - II "А" ГРУПА ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН - КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО "РЪКАВИЧКАТА НА ДЯДО КОЛЕДА"
 • 15.12.2016г. - II "Б" ГРУПА ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН - КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО "КОЛЕДА В СМЪРФЕЛАНДИЯ"
 • 20.12.2016г. - ПГ 6 "А" ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН - КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО "ВЪЛШЕБСТВАТА НА КОЛЕДА"
 • 21.12.2016г. - ПГ 6 "Б" ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН - КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО "КОЛЕДНА ЗВЕЗДА"