Съобщения

10.05.2023 г. ОТ 17:00 ч. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА I „А“ ГРУПА И I „Б“ ГРУПА


30.05.2023 г. ТЪРЖЕСТВО ПРЕД РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ IV „Б“ ГРУПА ОТ 17:00 ч.

31.05.2023 г. ТЪРЖЕСТВО ПРЕД РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ IV „А“ ГРУПА ОТ 17:00 ч.


26.04.2023 г. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА IV „Б“ ГРУПА ОТ 16:30 Ч. НА ДВОРА ИЛИ В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН ПРИ ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ


30.03.2023 г. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА IV „А“ ГРУПА ОТ 17:00 Ч. НА ДВОРА ИЛИ В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН ПРИ ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ


ПРОЛЕТНИ ТЪРЖЕСТВА С РОДИТЕЛИ

28.03.2023 г. „БИТОВА СЕДЯНКА“  IV „Б“ ГРУПА ОТ 17:00 ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

29.03.2023 г. „НА МЕГДАНА“  III „А“ ГРУПА ОТ 17:00 ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН


КОЛЕДНИ ТЪРЖЕСТВА И РАБОТИЛНИЦИ В ДГ № 29 „СЛЪНЦЕ“

ДАТА/ЧАС

ГРУПА

ДЕЙНОСТ

ПОМЕЩЕНИЕ

07.12.2022 г.

17:00 ч.

4-та „А” гр.

КОЛЕДНА

РАБОТИЛНИЦА

МУЗИКАЛЕН

САЛОН

12.12.2022 г.

10:00 ч.

ЯСЛИ

КОЛЕДНА

РАБОТИЛНИЦА

МУЗИКАЛЕН

САЛОН

12.12.2022 г.

17:00 ч.

4-та „А” гр.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ТЪРЖЕСТВО

МУЗИКАЛЕН

САЛОН

13.12.2022 г.

17:00 ч.

3-та „Б” гр.

ТЪРЖЕСТВО

МУЗИКАЛЕН

САЛОН

14.12.2022 г.

17:00 ч.

3-та „А” гр.

КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА

ПОМЕЩЕНИЕТО НА ГРУПАТА

14.12.2022 г.

17:00 ч.

1-ва „А” гр.

ТЪРЖЕСТВО

МУЗИКАЛЕН

САЛОН

15.12.2022 г.

17:00 ч.

4-та „Б” гр.

КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА

МУЗИКАЛЕН

САЛОН

15.12.2022 г.

17:00 ч.

3-та „В” гр.

КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА

ПОМЕЩЕНИЕТО НА ГРУПАТА

1-ва „Б” гр.

КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА

ПОМЕЩЕНИЕТО НА ГРУПАТА

20.12.2022 г.

17:00 ч.

2-ра „Б” гр.

ТЪРЖЕСТВО

МУЗИКАЛЕН

САЛОН

21.12.2022 г.

17:00 ч.

4-та „А” гр.

ТЪРЖЕСТВО

МУЗИКАЛЕН

САЛОН

2-ра „А” гр.

ТЪРЖЕСТВО

МУЗИКАЛЕН

САЛОН

ОТ Лайънс клуб София Иван Рилски


Заповед № РД 01-513/13.10.2022 г. МЗ

Заповед № РД-01-512/12.10.2022 г. МЗ

Заповед № РД-01-490/05.10.2022 г. МЗ


ГРАФИК

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ  

ЗА

УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

27.09.2022 г.  – IV„А“ ГРУПА И  III „В“ ГРУПА ОТ 17:00 ч.

29.09.2022 г. – III„А“ , III „Б“  и IV„Б“ ОТ 17:00 ч.

10.10.2022 г. – II„А“ ГРУПА и II „Б“ ГРУПА от 17:00 ч.-ИЗВИНЯВАМЕ СЕ , ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ  СЕ НАЛОЖИ ПРОМЯНАТА

10.10.2022 г. I„А“, I„Б“ И ЯСЛЕНИТЕ ГРУПИ ОТ 17:00ч.


При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и картон;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

– За яслите – васерман на един от родителите.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да ПРЕДСТАВЯТ:

  • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
  • Контактна бележка от личен лекар при отсъствие повече от 10 дни.

НОВИ ЗДРАВНО -ПРОФИЛАКТИЧНИ КАРТИ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА СЕ ПРЕДСТАВЯТ В НАЧАЛОТО НА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА!


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА
ДГ № 29″СЛЪНЦЕ“ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН ЧАС:

 от понеделник  до петък 9.00ч. – 12.00ч.   и    от 13.00ч. до 16.00ч. Телефон за допълнителна информация: 02 870 62 28


ВАЖНА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ТАКСИ ЗА ДГ

Уважаеми Родители,

уведомяваме Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.


Във връзка с писмо на МОН с № 9105-83/04.03.2022 г., вх. № РУО 1-09870/04.03.2022 г., относно продължаване на предоставяне на психологическа подкрепа чрез безплатните телефонни линии, открити от МОН, на ученици, родители, педагогически и непедагогически специалисти от цялата страна,  Ви уведомявам, че във връзка с усложнената геополитическа ситуация, свързана с военните действия в Украйна, дейността на безплатните телефонни линии ще продължи до края на учебната 2021/2022 г., като психологическа подкрепа ще се оказва и на деца, ученици и родители, бежанци от военните действия от Украйна.

Горещите телефонни линии за психологическа подкрепа са:

СОФИЯ-ГРАД – 0877 183 133

Линиите работят от понеделник до петък от 08.30 ч. до 16.30 ч.