Съобщения

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ I „А“ ГРУПА
НА 26.05.2022 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 17:00 ч. заповядайте на тържество в Музикалния салон на детската градина.
Очакваме Ви!

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ I „Б“ ГРУПА
НА 25.05.2022 г. (СРЯДА) от 17:00 ч. заповядайте на тържество в Музикалния салон на детската градина.
Очакваме Ви!


ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ IV „А“  и IV „Б“ ГРУПИ
Тържественото изпращане на IV „А“ група в двора на ДГ № 29 „Слънце“ на 18.05.2022 г. от 17:00 ч.
Тържественото изпращане на IV „Б“ група в двора на ДГ № 29 „Слънце“ на 19.05.2022 г. от 17:00 ч.

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ II „А“ ГРУПА
НА 12.05.2022 г. ( четвъртък) от 17:00 ч. заповядайте на тържество „Пролетен бал“ в Музикалния салон на детската градина.
Очакваме Ви!
 

 ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ III „А“ ГРУПА
НА 28.04.2022 г. ( четвъртък) от 17:00 ч. заповядайте на Великденска работилничка!
При хубаво време събитието може ще се проведе в двора на детската градина, а при дъждовно време – в Музикалния салон на детската градина.
Очакваме Ви!

ТАКСИ ЗА ДГ

Уважаеми Родители,

уведомяваме Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.

През м. април ще се събират таксите за м. март 2022 г.


Постъпване на новоприетите за учебната 2021/2022 деца в яслена и първа група

Уведомяваме Ви, че в случай, че бъде отменена епидемичната обстановка на територията на Република България децата приети за учебната 2021/2022 г. в яслена и първи групи следва в рамките на 10 дни от датата на отмяна  на епидемичната обстановка да постъпят в детската градина.

10- дневния период за постъпване на новоприетите, но непостъпили деца в детска градина да се брои в работни дни, считано  от 01.04.2022 г.

Моля да информирате родителите на новоприетите, но непостъпили деца на територията на Вашата детска градина за необходимостта да постъпят в описания срок. На дете, което не постъпи в рамките на 10-дневния срок мястото ще бъде обявено за свободно.

 Столична община

Дирекция „Образование“


Във връзка с писмо на МОН с № 9105-83/04.03.2022 г., вх. № РУО 1-09870/04.03.2022 г., относно продължаване на предоставяне на психологическа подкрепа чрез безплатните телефонни линии, открити от МОН, на ученици, родители, педагогически и непедагогически специалисти от цялата страна,  Ви уведомявам, че във връзка с усложнената геополитическа ситуация, свързана с военните действия в Украйна, дейността на безплатните телефонни линии ще продължи до края на учебната 2021/2022 г., като психологическа подкрепа ще се оказва и на деца, ученици и родители, бежанци от военните действия от Украйна.

Горещите телефонни линии за психологическа подкрепа са:

СОФИЯ-ГРАД – 0877 183 133

Линиите работят от понеделник до петък от 08.30 ч. до 16.30 ч.


На вниманието на родителите на децата, посещаващи подготвителни групи – 01.10.2021

Уважаеми родители,

Във връзка с множество запитвания за отсъствията на децата от подготвителните групи, Ви уведомяваме за следното:

Децата, за които предучилищното образование е задължително, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини. Отсъствията на децата по семейни причини е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

Съгласно чл. 10а от Наредба № 5 от 2016 година за предучилищното образование при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина или училището не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболяемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област, децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. При посочените условия отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната област е регистрирано посоченото ниво на заболяемост. В този случай отсъствията са по уважителни причини без за това да е издадена изрична заповед на министъра на образованието и науката.

Анализът за 14-дневната заболяемост по области се прави към последния ден на всяка седмица (неделя) и се оповестява на електронната страница на Националния център по заразни и паразитни болести. Публикуваните стойности отчитат 14-дневната заболяемост на 100 000 към съответна дата. Данните от анализа предоставят моментна сравнителна картина по области:

https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg

Отсъствията по реда на чл. 10а от Наредба № 5 от 2016 година за предучилищното образование не са за сметка и не намаляват полагаемите дни, за които е допустимо отсъствие по семейни причини.

На територията на Столична община предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето. В Наредба № 5 от 2016 година за предучилищното образование са регламентирани възможностите за отсъствие само на децата, за които предучилищното образование е задължително, тъй като в останалите случаи и съответно за останалите деца посещението на детска градина/ясла не е задължително.

С уважение,

Екип Столична община


В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

  • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА
ДГ № 29″СЛЪНЦЕ“ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН ЧАС:

 от понеделник  до петък 9.00ч. – 12.00ч.   и    от 13.00ч. до 16.00ч. Телефон за допълнителна информация: 02 870 62 28

ВАЖНО !!! 

Във връзка с извънредното положение Ви уведомяваме, че записването на приетите деца в ДГ № 29 „СЛЪНЦЕ“ ще се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.


ВАЖНА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ