НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19     2020-10-13

 

Правила за безопасност на децата в компютърната мрежа в детската градина

 

Мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца   2020-05-22

 

Образец на  ДЕКЛАРАЦИЯ ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ  2021-01-04

 

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 „СЛЪНЦЕ“   в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19      2020-05-22

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 "СЛЪНЦЕ" 2016-2020 г.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/20221 Г. НА ДГ № 29 "СЛЪНЦЕ"

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 "СЛЪНЦЕ"

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 29 "СЛЪНЦЕ"

 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОТЧИТАНЕТО НА УЧАСТИЕТО НА ПП

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДГ № 29 "СЛЪНЦЕ"

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

ПРОГРАМИ ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В ДГ № 29 "СЛЪНЦЕ"

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

 

ТАКСИ - ПРАВИЛА ЗА НАЧИСЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ

ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БДП